LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Державний вищий навчальний заклад

Fiche : Державний вищий навчальний заклад. Recherche parmi 263 000+ dissertations

Par   •  7 Mai 2013  •  Fiche  •  2 515 Mots (11 Pages)  •  330 Vues

Page 1 sur 11

Державний вищий навчальний заклад

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

Міністерства освіти і науки України

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для студентів факультету іноземної філології

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № ___ від ___

Запоріжжя

2011

УДК 811.111 (075.8)

ББК Ч 481.268 + Ш 143 я 73

Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.: Головко О. М. , Вдовицька С. Г., Ружин К.М., Тєлкова О.В., Уділова Т.М., Яценко П.І. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 70 с.

Методичні рекомендації містять вимоги щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт, поради до змісту складових, основних положень наукової роботи студента, поради процедурного характеру для захисту робіт.

Призначені для студентів факультету іноземної філології денного та заочного відділень напряму «Філологія» професійних спрямувань «Мова та література (англійська, німецька, французька, іспанська)», «Переклад (англійський, німецький, французький, іспанський)».

Рецензент К. М. Василина

Відповідальний за випуск К. М. Ружин

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................... 5

1 Загальні вимоги до змісту і основних структурних розділів наукових робіт…………………………………. 7

1.1 Структура наукових робіт …………………………….... 7

1.1.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини роботи ……………………………………………………. 7

1.1.2 Вимоги до структурних елементів основної частини роботи ……………………………………………………. 8

1.2 Вимоги щодо оформлення студентських робіт ……….. 9

1.2.1 Вимоги до оформлення основного тексту роботи ……. 10

1.2.2 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів … 11

1.2.3 Ілюстрації ………………………………………………... 12

1.2.4 Посилання у науковій роботі …………………………… 13

1.2.5 Таблиці …………………………………………………… 13

1.2.6 Переліки ………………………………………………….. 15

2 Вимоги до оформлення курсової роботи ….................... 16

2.1 Вступні зауваження ……………………………………... 16

2.2 Структура курсових робіт ………………………………. 16

2.2.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини курсової роботи …………………………………………. 17

2.2.2 Вимоги до структурних елементів основної частини курсової роботи ………………………………………… 17

2.3 Вимоги щодо оформлення курсової роботи …………... 19

3 Вимоги до дипломної роботи спеціаліста……………… 21

3.1 Вступні зауваження ……………………………………... 21

3.2 Структура дипломних робіт …………………………… 22

3.2.1 Вимоги до структурних елементів вступної частини дипломної роботи …………………………………….… 23

3.2.2 Вимоги до структурних елементів основної частини дипломної роботи ……………………………………..… 23

3.3 Вимоги щодо оформлення дипломної роботи ………… 26

3.4 Порядок представлення дипломної роботи на кафедрі ………………...................................................................... 27

4 Вимоги до магістерської роботи………………………... 28

4.1 Вступні зауваження ……………………………………... 28

...

Télécharger au format  txt (39.3 Kb)   pdf (216.3 Kb)   docx (20.1 Kb)  
Voir 10 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com